Prikaz rezultata 1 do 8 od ukupno 8
Like Tree3Likes
 • 3 Post By VLADAN P

tema: Moeris satovi

 1. #1
  Počasni član Avatar korisnika milan zmaj
  Član od
  20.12.2008.
  Lokacija
  SRBIJA.Beograd
  Poruke
  9.299
  Lajkovi
  35499
  Blogovi
  2
  Reputacioni uticaj
  156

  Određen forumom Moeris satovi

  Danas sam drzao ocaj sat u ruci i mozda cak i bude moj ali googlao nisam mogao da ga nadjem a poklonjen je jednom cenjenom gospodinu koji bi mozd ameni poklonioo kad sam ga gledao sa na licu..
  Sad moguce da je sat cista sminka ali kaze covek da radi savrseno...i molio bi Vas ako ista neko zna o ovom brendu i osto tako o samom satu bio bih mu jakooo zahvalan!
  Priložene slike Priložene slike Moeris satovi-073.jpg   Moeris satovi-074.jpg   Moeris satovi-075.jpg   Moeris satovi-076.jpg   Moeris satovi-077.jpg   Moeris satovi-078.jpg   Moeris satovi-079.jpg   Moeris satovi-080.jpg   Moeris satovi-081.jpg   Moeris satovi-082.jpg  

  Moeris satovi-083.jpg   Moeris satovi-084.jpg   Moeris satovi-085.jpg   Moeris satovi-086.jpg   Moeris satovi-087.jpg   Moeris satovi-088.jpg   Moeris satovi-089.jpg   Moeris satovi-090.jpg  

  next year at this time I'll be a millionaire
 2. #2
  Moderator Avatar korisnika VLADAN P
  Član od
  18.10.2010.
  Lokacija
  Beograd
  Poruke
  8.525
  Lajkovi
  17895
  Reputacioni uticaj
  278

  Određen forumom re: Moeris satovi

  New User Needs Help/information, Moeris Watch - The Watch Forum

  Evo i to stručno prevedeno-

  Моерис узима своје име од својих главних линија производа, а његова прича је типична швајцарских произвођача средње високе, али нису успели да се афирмише као Патек или Вацхерон.
  Moeris, however, managed to survive from 1883 to 1970, when it was absorbed by Tissot.
  Моерис, међутим, успео да преживи од 1883 до 1970, када је апсорбује Тиссот.
  Characteristic of these manufacturers is the separation between the trademarks and manufacturing, which is then often be difficult.
  Карактеристика ових произвођача је подела између ознаке и производње, који се затим често тешко.

  Moeri & Jeanneret (1883 - 1900)
  Моери & Жанреа (1883 - 1900)
  Fritz Moeri and Julius Frederic Jeanneret Saint Imier founded a company in 1883 with the aim of producing watches.
  Фриц Моери и Јулије Фредерик Жанреа Светог Имиер основао предузеће у 1883, са циљем израде сатова.
  Indeed Jeanneret had started business in 1866, and had had an official consecration getting an honorable mention at the Exposition of the Horlogerie in La Chaux-de-Fonds in 1881.
  Заиста Жанреа је започела пословање у 1866, и имала званично посвећења добијају похвалу у Изложба Хорлогерие у Ла Цхаук-де-Фондс у 1881.
  The company continued until the sudden death of Jeanneret, in 1899.
  Компанија је наставио све до изненадне смрти Жанреа, у 1899.
  In 1882, Jeanneret also had altered his own company, in Jeanneret & Fils, then in 1883, as usual, there are two different companies linked together but independent.
  Године 1882, Жанреа је имао мења своју компанију, у Жанреа & Филс, затим у 1883, као и обично, постоје два различитих компанија повезана заједно, али независни.

  Moeri Fritz (1900 - 1956)
  Моери Фриц (1900 - 1956)
  On the death of Jeanneret the company was dissolved, probably due to problems with the widow of Jeanneret, who had taken an active part in the conduct of society, and became Fritz Moeri SA.o in full.
  О смрти Жанреа компанија је распуштена, вероватно због проблема са удовицом Жанреа, који је узео активно учешће у вођењу друштва, и постао Фриц Моери СА.о у потпуности.
  Fabrique des Montres SA Moeris.
  Фабрикуе дес МОНТРЕС СА Моерис.

  Development
  Развој
  The Fritz Moeri SA was a typical Swiss company of a good standard, which maintained its market position thanks to its philosophy.
  Фриц Моери СА је типично швајцарске компаније доброг стандарда, која је задржала своју позицију на тржишту захваљујући својој филозофији.
  Moeri probably did not have the technical qualities of a Favre-Jacot, but instead of driving your business to the manufacture of decent Ebauches, develop their interests going in two directions, the clock for measuring ultra-short intervals and chronographs of high precision.
  Моери вероватно нису имали техничке квалитете дела Фавре-Јацот, али уместо вожње вашег пословања на производњу пристојан Ебауцхес, развијају своје интересе иде у два правца, сат за мерење ултра кратким интервалима и цхронограпхс високе прецизности.

  The patent of 1904
  Патент 1904
  In 1904 Moeri filed a patent for an entire movement, a caliber 19'' ', called "Non-magnetic, blinking a little' s eye on the American market. The basic fact is that Moeri failed to follow the American method of cuts completely interchangeable with their tools. This movement is, of course, the basis of future production.
  1904 Моери поднео патент за цео покрет, калибра 19''', под називом "Немагнетни, трепери мало с оком на америчком тржишту Основна чињеница је да Моери није успео да у потпуности прате амерички метод смањења. заменљиви са својим алатима Овај покрет је, наравно, основа будуће производње..

  Moeris Invar (1905)
  Моерис ИНВАР (1905)
  Invar is an alloy discovered by Swiss physicist Charles Eduard Guillaume (1861-1938) in 1896.
  Инвар је легура откривене од стране Швајцарске физичар Чарлс Едуард Гијом (1861-1938) 1896.
  The characteristic of 'the same and have a coefficient of linear expansion of less than ten times compared to' steel.
  Карактеристика "исте и имају коефицијент линеарног ширења мање од десет пута у односу на 'челика.
  Indeed, a particular variant of the 'Invar, known FeNi36, with 36% of nickel, has an even better behavior, but it was very difficult to work.
  Заиста, посебно варијанта "ИНВАР, познат ФеНи36, са 36% никла, има још боље понашање, али је било веома тешко радити.
  Guillaume received the Nobel Prize for Physics in 1920.
  Гијом је добио Нобелову награду за физику 1920.
  Guillaume came from a family of watchmakers rather note, and he immediately understood as the practical application 's unchanged over the rockers, but the complication of mechanical processing of the alloy led him to organize a group of companies that experience the practical implementation of the new rockers.
  Гијом је дошао из породице Часовничари, а на уму, и он је одмах схвата као непромењена практичне примене-а преко рокери, али компликација машинску обраду легура га је навело да организује групу компанија које искуство практичној примени нових рокера.
  Moeri had both the instrumentation of mind required for this pioneering work, and took part in the trial along with the most resonant names of Swiss industry, achieving excellent results
  Моери су обе инструментализације ума потребна за ову пионирски рад, и учествовао у суђењу, уз највише резонантне имена швајцарске индустрије, постигнут веома добар резултат

  Milan (1906)
  Милан (1906)
  The world class Moeri himself, and his company, led to his appointment to the Jury of the contest during the Universal Exhibition in Milan in 1906.
  Светске класе Моери себе, и његова компанија, довели су до његовог именовања на жирија такмичења у Универзалној изложби у Милану 1906.
  His watch got a special award given out Main competition Moeri the presence of the jury, and this was the final affirmation of the brand.
  Свој сат добио специјалну награду дати ван главне такмичарске Моери присуству жирија, и то је коначна афирмацији бренда.

  Registered trademarks
  Регистровани заштитни знаци
  With the development of the 1905/06 Moeri had put in a good light in the world of Swiss watchmaking, and of course worked to turn fame into sales.
  Са развојем 1905/06 Моери су ставили у добром светлу у свету Швајцарске часовничарства, и наравно радили да претвори славу у продају.
  In fact, c 'were two roads, a greater effort and longer term, ie create a brand image, a "brand" as we say today, the way of Omega and Zenith for example, or working on the price / quality and market breakthrough "petty."
  У ствари, Ц 'су два пута, већи напор и дужи рок, то јест стварање бренда слике, "бренд", како ми кажемо данас, начин Омега и Зенит на пример, или раде на цена / квалитет и тржиште пробој "ситне".
  There is, of course, since you know the reason for choosing Fritz Moeri but we can observe the effects.
  Постоји, наравно, јер знате разлог за избор Фриц Моери али можемо посматрати ефекте.
  Between 1910 and the 30s the Fritz Moeri SA produced a myriad of marks registered or otherwise, such as Avon, Belvedere, Cherub, Convenience, CUDOS, Civitas, Darnley, Daswood, Excellence, Excellence, FM, Frimosa, Grand Prix, Guntyme, Maoris, Moeris, Moeris Patent, Odaglas, Replica, Rywood, Sekuer, The Bahadur, The Forms, tikkini, Timeball and the list is probably not complete.
  Између 1910 и 30-Фриц Моери СА произвела мноштво жигова који су регистровани или на други начин, као што су Ејвону, Белведере, Цхеруб, удобности, ЦУДОС, Цивитас, Дарнлеи, Дасвоод, изузетност, изузетност, ФМ, Фримоса, Гранд Прик, Гунтиме, Маорис , Моерис, Моерис патенте, Одаглас, Реплика, Ривоод, Секуер, Бахадур, Обрасци, тиккини, Тимебалл и списак вероватно није завршено.
  This effectively means that Moeri exploited the outstanding quality of their movements for small productions that sold well, but do not we pay special marketing efforts to its main brand, Moeris.
  Ово ефективно значи да Моери искористити изузетан квалитет њиховог кретања за мале продукције који добро продавао, али не обраћамо посебну маркетиншке напоре да се њен главни бренд, Моерис.

  GSTP (1939 - 1945)
  ГСТП (1939 - 1945)
  Moeris Clocks have, as a rule, movements that are very beautiful in terms of finishing.
  Моерис Сатови су, по правилу, покрети који су веома лепе у смислу дораде.
  In the years around 1925 he produced variations of the latest 19'' 'of 1904 they had success, so that several copies still circulate today marked Alpina not Moeris, the 19B and 19D.
  У годинама око 1925 је направио варијације најновијих 19'''од 1904 су имали успеха, тако да је неколико примерака и даље циркулише данас обележен Алпина не Моерис, 19Б и 19Д.
  These beautiful solid movements allow the Fritz Moeris know you're not into convulsions of Swiss industry from 1926 onwards, and to deal with a major customer, the British War Office to 'the beginning of World War II, turning out a large amount of pieces that were branded GSTP and purchased from the War Office.
  Ове лепе чврсте покрети вам дозвољавају Фриц Моерис Знам да ниси у конвулзије швајцарске индустрије из 1926 па надаље, и да се баве великим купцима, британски рат Канцеларија за 'почетка Другог светског рата, претварајући се велики број комада које су брендиране ГСТП и купљене од рата канцеларије.

  Post-war (1946 -1956)
  Послератни (1946 -1956)
  The end of World War II found the Fritz Moeris SA in good condition and were produced variants of the final 19'' ', the 19H and 19J, with good success and at the same time also included gauges for wristwatches, from the tiny 5'' 'ladies' to 10''', 11'' ', 10'''.
  Крајем Другог светског рата пронађено Фриц Моерис СА у добром стању и да су произведене варијанте коначне 19''', 19Х и 19Ј, са добрим успехом и у исто време су и мерачи за ручне сатове, од мале 5' 'даме' до 10''', 11''', 10'''.
  Moeris is a fact that was one of the best manufacturers of movements remained independent and sound cash position.
  Моерис је чињеница да је био један од најбољих произвођача покрета остала независна и звук готовине.
  In 1956 he obtained a great success Moeri image, but also in terms of turnover, providing both Seiko Citizen that a lot of movement.
  1956 је добио велики успех Моери имиџ, већ иу погледу промета, пружа и СЕИКО грађана који доста кретања.
  This situation, however, could not last long, since Moeri had become essentially a "strategic" for the 'Swiss industry as a whole, and thus had to be "controlled."
  Ова ситуација, међутим, није могао дуго трајати, јер Моери постала у суштини "стратешки" за "швајцарске индустрије у целини, и стога мора да се" контролише ".
  In the late '60s, then.
  У касним 60-тих, онда.
  The Fritz Moeri SA is absorbed by Tissot, which in turn was merged in 1931, along with Omega and others, and that through SSIH 's contribution of the Division Moeri Fritz "was trying to find space in the market increasingly dominated by Japanese and by quartz movements. Currently everything is gathered together in Swatch.
  Фриц Моери СА је апсорбује Тиссот, што је припојено 1931, заједно са Омега и другима, и да се кроз ССИХ с допринос дивизије Моери Фриц "је покушавао да пронађе простор на тржишту све више доминирају јапански и кварцни покрета Тренутно је све заједно окупили су се у Сватцх..

  Considerations
  Разматрања
  Moeris, especially with products from the main line, Moeris, is a manufacturer unjustly forgotten and movements of the family started from 19 in 1904 are really good technically and generally well finished: they are movements that have a lot more space in the literature than in the ordinary course of business, which is a shame in terms of the collection.
  Моерис, посебно са производима из главне линије, Моерис, је произвођач неправедно заборављен и покрете породице почела са 19 у 1904 су заиста добри технички и генерално добро заврши: они су покрети који су много више простора у литератури него у редовног пословања, што је срамота у погледу наплате.
  The movements of the series 19, in particular, played perfectly 's watch "type" of its period, or may form a continuous line in time and technical evolution of good Swiss watch industry from 1904 to 1956.
  Кретања серије 19, а посебно, играо савршено је гледају "тип" свог доба, или могу формирати непрекидне линије у времену и техничке еволуције добре швајцарски сат индустрије из 1904 до 1956.
  Because the manufacturer is not well known, moreover, can be found on the market at affordable prices, usually well below the absolute value of the movements themselves.
  Зато што произвођач није познато, штавише, могу се наћи на тржишту по приступачним ценама, најчешће знатно испод апсолутне вредности самих покрета.
  Of course it is easy to find movements with the unchanged budget, even in the initial form, similar to the rocker Earnshaw, then with two supports and screws isochronism.
  Наравно да је лако наћи покрете са непромењеном буџета, чак иу почетном облику, слично као рокер Еарнсхав, затим са два подржава и шрафовима исоцхронисм.
  The rocker Invar, however, differ from those Earnshaw immediately since there are obvious the two cuts for the expansion at the supports.
  Рокер ИНВАР, међутим, разликују се од оних Еарнсхав одмах пошто постоји очигледна две посекотине за проширење капацитета у подржава.

  1970: Aquired by Tissot becoming the "Moeris Department" within Tissot.
  1970: стечена Тиссот постане "Моерис Одељење" у Тиссот.
  And I understand that they still make high end, high specification watches to special order in other words EXPENSIVE
  И схватам да они и даље чине високе крају, високе спецификација сатови посебном захтеву другим речима СКУПЕ
  milan zmaj, 23jewels and Serb like this.
  ZAJEDNO SMO SKUPA!

 3. #3
  Stariji član Avatar korisnika fotopetar
  Član od
  5.2.2012.
  Lokacija
  Brač-Bjelovar(Hrvatska)
  Poruke
  1.096
  Lajkovi
  3281
  Blogovi
  6
  Reputacioni uticaj
  300

  Određen forumom Re: Moeris satovi

  Ako je ovo doista Moeris a ne neka replika tada kapa dolje majstore!Sat je prekrasan al na nešto slično još nisam nikad nabasao osim kod kineza!Još jednom nadam se ičvrsto želim da je sat original.
  Lp!

 4. #4
  Stariji član Avatar korisnika jole777
  Član od
  12.1.2009.
  Poruke
  675
  Lajkovi
  366
  Reputacioni uticaj
  21

  Određen forumom Re: Moeris satovi

  Cini mi se da je unutra kineski skeleton mehanizam.

 5. #5
  Počasni član Avatar korisnika milan zmaj
  Član od
  20.12.2008.
  Lokacija
  SRBIJA.Beograd
  Poruke
  9.299
  Lajkovi
  35499
  Blogovi
  2
  Reputacioni uticaj
  156

  Određen forumom Re: Moeris satovi

  SUtra definitivni nosim ovaj sat nekom da ga pogleda...i meni deluje kao kinez ali nikad se ne zna...dobio ga je jedan covek kao dar za veliku uslugu a opet od coveka koji je bio jako visoko kotiran u visokom drustvu...danas saznao posto prelistavajuci jedan Italijanski casopis vintage satova videh jedan slican...da je pola od toga ))

  next year at this time I'll be a millionaire
 6. #6
  Član
  Član od
  21.1.2009.
  Poruke
  202
  Lajkovi
  85
  Reputacioni uticaj
  15

  Određen forumom Re: Moeris satovi

  Nisam nikada ni jedan Moerisov sat video uzivo vec samo u casopisima i na netu ali sam vidjao koneske skeletone. Ne znam, meni ovo vuce na chinesa ali tesko je reci. Nije to breitling il omega pa da tacno znam sta kopiraju i kako. Ovo je bas suva egzotika.

 7. #7
  Počasni član Avatar korisnika milan zmaj
  Član od
  20.12.2008.
  Lokacija
  SRBIJA.Beograd
  Poruke
  9.299
  Lajkovi
  35499
  Blogovi
  2
  Reputacioni uticaj
  156

  Određen forumom Re: Moeris satovi

  Ni sam ne znam sta da mislim,ali provericu da li je i zlato i da li je to sto bi trebalo...previse sljasti ali

  next year at this time I'll be a millionaire
 8. #8
  Stariji član Avatar korisnika fotopetar
  Član od
  5.2.2012.
  Lokacija
  Brač-Bjelovar(Hrvatska)
  Poruke
  1.096
  Lajkovi
  3281
  Blogovi
  6
  Reputacioni uticaj
  300

  Određen forumom Re: Moeris satovi

  Nadam se čim prije da će sat ić na provjeru i da ćeš nam s smješkom objavit kako imaš original!
  Lp.

Bookmarks sajtovi

Vaš status

 • Ne možete postavljati teme
 • Ne možete odgovarati na poruke
 • Ne možete slati priloge uz poruke
 • Ne možete prepravljati svoje poruke
 •